รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดเตรียมพิธีประสาทปริญญา

3. เรื่องที่สืบเนื่องจาการประชุมครั้งก่อน
4. เรื่องที่ประธานขอหารือ
4.1 การแก้ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
4.2 เรื่องความปลอดภัยในมหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น

5. เรื่องที่เสนอให้พิจารณา
5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2521
5.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2515

6. เรื่องจร
6.1 แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2513 และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2517 หมวด 4 ข้อ 9 และ หมวด 5 ข้อ 11
6.2 ขออนุมัติในหลักการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซื้ออาหารสัตว์ ในปีงบประมาน 2521
6.3 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
6.4 มูลนิธิฟอร์ดให้ความช่วยเหลือโครงการวิจัย คณะเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.5 การพิจารณาเรื่องของ นายปรีชา คัมภีรปกรณ์

Date

2520-12-09

Files

c2520_10.pdf

Citation

“รายงานการประชุมสภาปี2520 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/52.

Output Formats