รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2518
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคาร
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
*3.1 การจัดปฐมนิเทศอาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1) จ่ายให้แก่กรรมการบริการหอพัก
(2) จ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอพักที่ 17 เพื่อใช้สำหรับอาจารย์พักอาศัย
(3) จ่ายค่าซื้อ Tape Recorder model TC-105 จำนวน 4 เครื่อง
*3.3 การผลิตบัณฑิตวิศวกรรมสาขาเกษตร
*3.4 โครงการสอนพลศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
3.5 การจัดตั้งสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-03-10

Files

c2518-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/51.

Output Formats