การประชุมสภาปี 2518

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2518

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่1
วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๑๗
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๒.๑ การขอผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคาร
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2518
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2518

วาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 360 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518

วาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่6
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2518 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 422 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2518

วาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่7
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย …

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่8
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2518
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2518