รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย พ.ศ.2518 (ได้แจกให้ในคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2518 แล้ว)

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าปรับปรุงแก้ไขโรงซักรีดเป็นโรงเก็บสารเคมีของแผนกประปา-สุขาภิบาล

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2518-08-11

Files

c2518-7-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed February 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/64.

Output Formats