Browse Items (12 total)

  • Tags: การสรรหา

2542_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มี)…

2536_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2536
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

c_6 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2532
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม …

2544_8.pdf
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำคนใหม่

3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่7/2544 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2544…

c_2 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์…

c2526_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2526

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 …

c2522_9 [1].pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1…

c2521_8.pdf
ระเบียบการที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เหตุผลของการเชิญประชุมครั้งพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2521 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 …

c2525_6.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2525 เมื่อวันที่…

c2518-7-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย …

c2518-6.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 360 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2518

วาระที่ …

c2518-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2518
เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2518 และการอนุมัติปริญญาตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่วนมาก ที่ สร.มท. 0501/ว. 622
ลงวันที่ 28 เมษายน 2518

วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2