รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2536
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2536เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การดำเนินการให้เช่าเวลาสถานีวิทยุ FM.103
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนศาสตรจารย์เกียรติยศ เพื่อการศึกษาและวิจัย พ.ศ. 2536
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2536 4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2536
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยที่พักรับรองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่ายในการให้บริการทางวิชาการ นอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2536
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ทันตแพทย์เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2536
4.1.7 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.8 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2536 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม
4.1.9 ขออนุมัติปิดบัญชีศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการเงิน 2535
4.1.10 ร้านค้าค้างชำระค่าบำรุงสถานที่
4.1.11 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ และโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.2.4 แนวทางการสรรหาคณบดี
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 โครงการจัดตั้งภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2536
5.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง
5.5 การรับนักเรียนชั้นอนุบาลฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
5.6 สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงพาณิชย์
5.7 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์อาคารอีสานเขียว


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-03-06

Files

2536_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed September 26, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/229.

Output Formats