รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัยและการมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 ผลการดำเนินงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 มีนาคม 2549
4.3 การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ นครเวียงจันทร์
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 เพิ่มเติม
5.2 ขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549
5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
5.4 ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2541
5.5 ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549
5.6 ขอความเห็นชอบการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
5.7 ขอความเห็นชอบให้นักศึกษารางวัล ”ศรีกัลปพฤกษ์” เข้ารับโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 สูตร
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ผ่านระบบกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 รายงานความคืบหน้าและปัญหาการก่อสร้างอาคารศรีนครินทรานุสรณ์
6.3 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ขอมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 1-31 มีนาคม 2549
6.7 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนมีนาคม 2549
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 คำพิพากษา ศาลปกครองกรณีการขอขยายเวลาราชการ ของนายสาโรช ค้าเจริญ
7.2 การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.3 การร้องเรียนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมอดินแดง กรณีที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้
7.4 ปัญหาผลการสอบ O-NET A-NET
7.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลคะแนนการสอบ O-NET และ A-NET เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-04-05

Files

council3_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/228.

Output Formats