รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมสภาปี 2536 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2535เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2535
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สัญญาเช่าที่ราชพัสดุและติดตั้งตู้ ATM
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. .....
3.3 การดำเนินการให้เช่าเวลาสถานีวิทยุ FM.103
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2535
4.1.2 โครงการรับอาจารย์ทางปริคลินิก คณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
4.1.3 ขออนุมัติตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.1.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของคณะจ่ายเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับรองคณบดี
4.1.5 ขออนุมัติหลักการใช้เงินรายได้ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.6 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2536 ของบัณฑิตวิทยาลัย เพิ่มเติม
4.1.7 ขอความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมี พ.ศ. 2534
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติเลื่อนวันที่จะนำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2537 เสนอสภามหาวิทยาลัย
5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-01-25

Files

2536_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/227.

Output Formats