รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540


ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2540

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.3 เสนอขอความเห็นชอบในแนวทางการดำเนินงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 เสนอขอความเห็นชอบในโครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ 3 โครงการ
4.1.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.6 ขอถอนชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากรายชื่อที่ได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25401)
4.1.8 เสนอขอความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรประเภทปรับปรุงเล็กน้อย 5 หลักสูตร
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-06-25

Files

2540_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/226.

Output Formats