รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านนายกรัฐมนตรี
2.3 การร่วมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรี
2.4 รายงานความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5 ผลการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม
5.2 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2549
5.3 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
5.4 ขออนุมัติหลักการการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2549
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การประเมินผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548
6.2 สรุปผลการดำเนินงานสถานจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2548
6.3 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548
6.4 รายงานการดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550-2551
6.5 ผลการพิจารณาคดีศาลปกครอง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยถูกฟ้อง กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
6.6 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม 2549
6.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่าง 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2549
6.9 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนมกราคม และ กุมภาพันธ์ 2549
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 การรายงานผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
7.3 การพิจารณาภาระงานของอาจารย์
7.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลพระราชทาน
7.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจได้อันดับสูงสุดของประเทศ
7.6 การใหคณะมานำเสนอผลงานตอสภามหาวิทยาลัย
7.7 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทร์
7.8 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่วิทยาเขตหนองคาย
7.9 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-03-01

Files

council2_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/225.

Output Formats