รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2549 และผลกระทบจาก ONET, A-NET
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 เมษายน 2549
4.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และงานราตรีสายสัมพันธ์มิตรภาพ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มข. ณ เวียงจันทร์
4.3 การ้องเรียนของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2542
5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในการเสนอผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาพืชไร่
5.3 ขอหารือเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
5.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2549
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 โครงการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมีนาคม 2549
6.4 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2549
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การแก้ปัญหาจากเหตุการณ์ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกยิงเสียชีวิต

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-05-03

Files

council4_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/230.

Output Formats