รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2536
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2536
ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2536เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2537
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนศาสตรจารย์เกียรติยศเพื่อการศึกษาและวิจัย พ.ศ.2536
3.3 การดำเนินการให้เช้าเวลาสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม.103
3.4 ปัญหาสมองไหลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร พ.ศ. 2536
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2536 4.1.3 โครงการจัดตั้งฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะไกล ศูนย์คอมพิวเตอร์
4.1.4 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาขาดแคลน พ.ศ. 2536
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
4.2.2 การมอบอำนาจของสภามหาวิทยาลัยให้นายกสภามหาวิทยาลัย
4.2.3 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.4 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.2.6 การจัดสรรเงินทุนสำรองร้อยละ 20 ซอง เงินรายได้จากยอดรายรับหมวดเงินผลประโยชน์และหมวดค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.2.7 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 การเก็บเงินของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-04-02

Files

2536_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed October 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/231.

Output Formats