รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตหนองคาย
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 พฤษภาคม 2549
4.3 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานบันเทิงและสถานบริการรอบรั้วมหาวิทยาลัย
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 เพิ่มเติม
5.2 โครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2549 และขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการสรรหาอธิการบดี
5.4 การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง
5.5 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2549
5.6 การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.7 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
5.8 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 หลักสูตร
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 กองทุน 40 ปี มข.เพื่อเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.2 รายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ช่วงปี 2545-2549
6.3 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2548 และรายงานการตรวจสอบบัญชี สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
6.4 รายงานผลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2549
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ขอเพิกถอนการอนุมัติปริญญาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-06-07

Files

council5_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/232.

Output Formats