รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์
4.2 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 มิถุนายน 2549
4.3 เรื่องเสนอจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำการสร้าง Edutainment Complex
4.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม
5.2 ขอความเห็นชอบการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ และร่างระเบียบฯ ว่าด้วยคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2549
5.3 ขอความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสท์ ประเทศจีน และ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549
5.4 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะ/หน่วยงานของ มข.
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2548
6.3 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2549
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2549
7. เรื่องอื่น ๆ
7.1 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549
7.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสถานที่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
7.3 สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดขอนแก่น
7.4 การรับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัย จาก สมศ.
7.5 ขออนุมัติหลักการในการขอประนีประนอมคดีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-07-05

Files

council6_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/233.

Output Formats