รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 ตุลาคม 2548
4.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส่วนการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์
5.2 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันเฉียงเหนือ
5.3 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Royal Roads University (RRU) ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ด้านการวิเคราะห์และการจัดการความขัดแย้ง
5.4 การพิจารณาร่างสัญญาโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2548
6.3 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนตุลาคม 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ความคืบหน้าเรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย
7.2 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ. ของอธิการบดี
7.3 การนำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-11-02

Files

council8_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/234.

Output Formats