การประชุมสภาปี 2548

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2548

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่9
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่8
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ ณ พระธาตุพนมจำลอง…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ขอเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ…

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…
View all 9 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2548