รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
4.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของศูนย์คอมพิวเตอร์
4.4 การพิจารณาการขออนุมัติกู้เงินมหาวิทยาลัย ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
4.5 การอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาการจัดการ
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548
5.3 การตรวจประเมินระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวทางการประเมินผลของ ก.พ.ร.
5.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548 – 2551) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 ขออนุมัติเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
5.6 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2548
5.7 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.8 การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี
5.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
5.10 เสนอแต่งตังผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานดำเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2547
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2547
6.3 รายงานความคืบหน้าของคดีก่อสร้าง
6.4 รายงานผลคดีแก้ต่างคดีแพ่ง เรื่อง โมฆะกรรม ให้ระงับการหักเงินเดือน เรียกเงินคืนกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 รายงานผลคดีปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (การก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ)
6.6 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2548
6.8 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนมีนาคม และเมษายน 2548
6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือน 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การแจ้งความดำเนินคดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและการแก้ปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-06-01

Files

council4_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/238.

Output Formats