รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ ณ พระธาตุพนมจำลอง มหาวิทยาลัย
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 มิถุนายน 2548
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ.2548
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
5.3 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
5.4 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
5.5 การเตรียมการร่างข้อบังคับฯ ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับใหม่
5.6 การสรรกาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5.7 การเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี
5.8 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการดำเนินงานสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2547
6.2 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ สกอ.กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.4 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2548
6.5 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2548
6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 รายงานผลการพิจารณาการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการพิจารณาการร้องทุกข์ (ขอความเป็นธรรม) ผลการพิจารณาการขยายเวลาราชการของผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาราชการ
7.2 ข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-07-06

Files

council5_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/237.

Output Formats