รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรฯ
2.2 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 สิงหาคม 2548
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2548 เพิ่มเติม ของคณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาเขตหนองคาย
5.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
5.3 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการในคณะในส่วนการจัดการเรียนการสอน
5.4 เสนอขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2547
5.5 ขออนุมัติโครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและ (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
5.6 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำประจำปี 2548
5.7 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5.8เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
5.10 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 หลักสูตร
5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการประชุมสัมมนาเรื่อง”แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
6.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
6.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547
6.4 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2547 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
6.5 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
6.6 การเสนอพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
6.7 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.8 การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2549
6.9 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมิถุนายน 2548
6.10 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2548
6.11 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การเสนอวาระการประชุมเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-09-07

Files

council6_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/236.

Output Formats