รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพการเงินฝากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 แผนการดำเนินงานของผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
4.3 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างงบประมาณประจำปี 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.2 ขอปรึกษาหารือเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.5 ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่ม
5.6 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับสถาบันสันติศึกษาปีงบประมาณ 2547
6.2 สรุปการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.2548
6.3 รายงานสรุปโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับองค์กร สถาบันต่าง ๆ
6.4 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2548
6.7 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนกันยายน 2548
6.8 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การายงานผลการดำเนินงานของหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ BSAS-AHAT Animal Science Conference
7.3 การไปศึกษาหลักสูตร วปอ.ของอธิการบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-10-05

Files

council7_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/235.

Output Formats