รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 16 มีนาคม 2548
4.2 ร่างบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2548
4.3 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี แทนกรรมการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้
4.6 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2548 เพิ่มเติม
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2548
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
5.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
5.5 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5.6 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5.7 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 21 หลักสูตร
5.8 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานสรุปผลการศึกษากระบวนการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2547
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2547
6.3 การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แกผู้สำเร็จการศึกษา
6.5 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2548
6.6 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนกุมภาพันธ์ 2548
6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ขออนุมัติเพิ่มจำนวนรับนักเรียนระดับบอนุบาลศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2548 และแนวทางการแก้ปัญหาการรับบุตรบุคลากรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.2 การอุทธรณ์ผลการพิจารณาของ กม. ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
7.3 เรื่องเสนอจากคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย
7.4 การแก้ไขปัญหาความยากจนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.5 การจัดจ้างทนายความเพื่อช่วยดำเนินคดีความของมหาวิทยาลัย
7.6 ของดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2548
7.7 ขอเชิญร่วมรดน้ำดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-04-20

Files

council3_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/239.

Output Formats