รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ขอเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
5.2 การจัดอัตราในสำนักงานอธิการบดี
5.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของศูนย์คอมพิวเตอร์
5.4 กาปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.5 ขอเสนอจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
5.7 โครงการจัดตั้งกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
5.8 โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
5.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
5.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2548 และการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระดับอนุบาล
5.11 ประมาณรายรับ-รายจ่าย ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (เป็นทางการ)
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2548
6.4 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนมกราคม 2548
6.5 การจัดพิมพ์หนังสือ “รูปแบบการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม”
6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนธันวาคม 2547 – มกราคม 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
7.2 การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี
7.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.4 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
7.5 ความคืบหน้าในการดูแลความเรียบร้อยบริเวณหลังหอพักนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-03-02

Files

council2_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/240.

Output Formats