รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 21
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มกราคม 2548
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขอเสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักวิทยบริการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบัณฑิตวิทยาลัย
5.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ...
5.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ...
5.6 ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ... และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าสายวิชาของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. ...
5.7 ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.8 ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
5.9 ขอความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2548
5.10 ขอความเห็นชอบโครงการทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
5.11 ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกระทรวงมหาดไทย
5.12 ขออนุมัติหลักการให้คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่
5.13 ขออนุมัติหลักการให้ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
5.14 ขอเสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
5.15 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
5.16 ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งรองอธิการบดีเพิ่ม
5.17 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.18 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 11 หลักสูตร
5.19 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานสรุปการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2548
6.2 รายงานการประเมินผลองค์กรในกำกับสถาบันสันติศึกษาปีงบประมาณ 2542-2545 และปีงบประมาณ 2546
6.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2547
6.4 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
6.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
6.6 รายงานความคืบหน้าการขอโอนเงินและทรัพย์สินไม่ถาวรให้เป็นเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
6.7 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.8 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำปี 2548
6.9 ร่างรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.10 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 ธันวาคม 2547 – 15 มกราคม 2548
6.11 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน
เดือนกันยายน และตุลาคม 2547
6.12 รายงานการปฏิบัติงานขออธิการบดี ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2547
7.เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-02-02

Files

council1_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/241.

Output Formats