รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2536
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
ณ อาคารศูนย์กาลพฤกษ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถนนสายชุมแพ-ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2536เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 จำนวนรองคณบดี/รองผู้อำนวยการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตสาธารณสุข(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.5 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2536
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2536
4.1.8 โครงการส่งเสริมนักกีฬาชั้นเลิศเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา
4.1.9 ขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาในคณะสัตวแพทยศาสตร์
4.1.10 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสม และตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2536 เพิ่มเติม
4.1.11 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองสะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติใช้และยืมเงินมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-05-01

Files

2536_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 11, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/242.

Output Formats