รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 พิธีมอบเสื้อสามารถและโล่เกียรติยศให้แก่นักศึกษา
1.1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)
4.1.1 เสนอขออนุมัติกำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธาณูปการ
4.1.2เสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
4.1.3 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1 ครั้งที่ 10/2541 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 26 มีนาคม 2541
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้น ปริญญาตรี พ.ศ.2542
3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจักการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
3.4 ผลการพิจารณาการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 เสนออนุมัติแก้ไขคะแนนเฉลี่ยสะสมของนายสุนันต์ โพธิ์ทอง ซึ่งมหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.4 เสนออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.5 เสนอขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.1.6 เสนอข้ออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปฝากในสถาบันการเงิน
4.1.7 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัดขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากเดิมร้อยละ 13 บาทต่อปี เป็นร้อยละ 11 บาทต่อปี
4.1.8 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
4.1.9 การยกเว้นและการเทียบเท่ารายวิชาสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรภาคปกติกับหลักสูตรภาคพิเศษ
4.1.10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2542)
4.1.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.12 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ขอติดตั้งตู้ A.T.M. เพิ่มเติม
4.1.13 ขอหารือเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.1.14 คำของบประมาณรายได้ปี 2543
4.1.15 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2542
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-03-31

Files

2542_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/243.

Output Formats