รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2536
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2536
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2536เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2536
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาขาดแคลน พ.ศ.2536
3.2 การขออนุมัติใช้เงินกองทุนรวมเพื่อต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสาธิต และอนุมัติยืมเงินรายได้ เพิ่มเติม
3.3 ผลการรับนักกีฬาชั้นเลิศเข้าศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2536
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.2 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2536)
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ฯ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติประกาศนียบัตร ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา การขออนุมัติแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล และขอถอนชื่อจากการอนุมัติปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.2.3 การอนุมัติให้เปลี่ยนหมวดรายจ่ายและโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ผลการสรรหาเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดี คณะเทคโนโลยี
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียนค่าเก็บรักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
5.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสมเงินรายได้เพื่อปรับปรุงอาคารอีสานสีเขียว
5.4 ขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2536-06-11

Files

2536_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2536 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/244.

Output Formats