รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2549
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549
4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
4.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเสนอแนวทางกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริการและพัฒนามหาวิทยาลัย
4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม
5.2 ขออนุมัติหลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2550
5.3 ขอความเห็นชอบปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.4 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 โดยสำนักงาน ก.พ.ร.
6.2 แผนกลยุทธ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2549
6.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
6.4 รายงานการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งสถาบันสันติศึกษา
6.7 ภาพข่าวการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2549
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2550
7.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
7.3 ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
7.4 การติดตามเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในหารประชุมครั้งก่อน
7.5 เรื่องเสนอจาก ศ.เมธา วรรณพัฒน์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2549-08-02

Files

council7_49.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2549 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/245.

Output Formats