รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอเลื่อนกำหนดวันโอนทรัพย์สินของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างลานจอดรถพร้อมทางเดินเชื่อมในคณะสัตวแพทยศาสตร์
4.1.3 ขออนุมัติในหลักการในการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ “กาญจนาภิเษก”
4.1.4 โครงการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยของแก่น
4.1.5 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2540

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-07-30

Files

2540_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/246.

Output Formats