รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับเชิญเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 โครงการประกันคุณภาพระบบคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 รายงานการดำเนินการของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
3.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
3.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
3.6 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ 19 สิงหาคม 2540
3.7 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)
4.1.2 หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2540)
4.1.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 เพิ่มเติม
4.1.4 เสนอขออนุมัติอนุปริญญาและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.5 ขอแก้คะแนนเฉลี่ยสะสมและชื่อสกุลของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.6 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในกิจการของสหกรณ์
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนการศึกษา กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ พ.ศ. 2540
4.1.8 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2539 รายละเอียดปรากฏในเอกสารปกปิด
4.1.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รายงานผลการศึกษา “สภาพการติดสารเสพติดและสัมฤทธิ์ผลของสื่อในการรณรงค์ป้องกันการเสพติดในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การจัดนิทรรศการศิลปะคณะศิลปกรรมศาสตร์
5.3 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-08-29

Files

2540_8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/247.

Output Formats