รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการในกิจการของสหกรณ์
3.2 รายงานการดำเนินการของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง
3.3 การบริหารจักการคณะเศรษฐศาสตร์
3.4 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ 18 สิงหาคม 2540
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษให้คณะวิทยาศาสตร์
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้รางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2540
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.4 ขออนุมัติให้ที่ดินมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 ตารางวา เพื่อเป็นที่ติดตั้งตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาด 2048 เลขหมาย
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 เพิ่มเติม (จากเงินทุนสำรองสะสม) ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.1.6 เสนอขออนุมัติให้กรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (ผ(แทนกลุ่มวิชาการต่าง ๆ ) ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รางวัลพระธาตุพนมทองคำ
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2540
5.2 เสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 ( พ.ศ. 2540-2544 )
5.4 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
5.5 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-09-24

Files

2540_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/248.

Output Formats