รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.1 นายศักดิ์ เตชาชาญ ขอลาอกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2540
1.2 แนะนำคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอกู้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในกิจการของสหกรณ์ฯ
3.2 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ 20 ตุลาคม 2540
3.3 ขอระงับเรื่องขออนุมัติตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
3.4 การปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการของโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2541 (จากเงินทุนสำรองสะสม) เพิ่มเติมให้คณะเศรษฐศาสตร์
4.1.2 คณะเทคนิคการแพทย์เสนอขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 3,200,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการ “การสร้างเครือข่ายวิชาการทางอิมมูโนพยาธิวิทยาและอิมมูโนพันธุศาสตร์ในแถบภูมิภาค”
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.4 รูปแบบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 นโยบายการบริหารอุดมศึกษาในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
4.2.4 ข่าวและกิจการกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-10-29

Files

2540_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/250.

Output Formats