รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2548
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547
2.2 นายสารกิจ ถวิลประวัติ ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3 แนะนำผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
2.4 ข่าวการเสียชีวิตของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.5 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
5.เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ...
5.2 ขออนุมัติงบประมาณ จากเงินทุนสำรองสะสมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการปรับปรุงหอพักนักศึกษา
5.3 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยที่มีความพิการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...
5.4 การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
6.2 ความคืบหน้าของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
6.3 รายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อสวัสดีการ
6.4 ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนตุลาคม 2548
6.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2548
6.3 รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนพฤศจิกายน 2548
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การจัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัย และจัดงานปีใหม่
7.2 ความร่วมมือกับสถาบันลุ่มน้ำโขง
7.3 ขอขอบคุณในความร่วมมือการสัมมนาวิชาการนานาชาติ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-12-07

Files

council9_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2548 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/222.

Output Formats