รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันต่างประเทศ พ.ศ. 2540
3.2 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การอนุมัติให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินทุนสำรอง 17%) เพื่อดำเนินการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาของอาคาร ณ บริเวณหมู่บ้านหนองแวง
4.1.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ (เงินบริจาคจากรัฐบาลนิวซีแลนด์) จ้างทำถนนเข้าอาคารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงโดยวิธีพิเศษ
4.1.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม
4.1.4 ขออนุมัติโอนเงินทันสำรอง 17% งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2540
4.1.5 ขอหาลือเรื่อเอกสารประวัติบุคคลประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.1.6 เสนอขออนุมัติตำแหน่งศาสตร์ตราจารย์พิเศษ ให้รองศาสตร์ตราจารย์สมพร โพธินาม
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.8 เสนอความเห็นชอบหลักสูตรและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรของคณะ เทคนิกการแพทย์
4.1.9 หลักสูตรศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2540
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2539
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ 5 หลักสูตร
5.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-04-30

Files

2540_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/221.

Output Formats