รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2540
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขั้นตอนและเกณฑ์ การสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2540
3.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรอง
3.4 สถานภาพเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2540
4.1.2 เสนอขอความเห็นชอบในการเพิ่มเงินทุนสวัสดิการเคหะสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 เสนอความเห็นชอบในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ให้รองศาสตราจารย์ทองอวบ อุตรวิเชียร
4.1.4 เสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) 4 หลักสูตร คือ บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย
4.1.5 เสนอขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%) งบประมาณเงินรายได้ปี 2540
4.1.6 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม (จากเงินทุนสำรอง)
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.8 เสนอขออนุมัติแก้ไขระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
4.1.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวิทยาลัยบัณฑิต การจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การอนุญาตให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2540
4.2.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.4 การอนุมัติให้ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เจ็บป่วย
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อกำหนดวงเงินในการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ Phase 2 โดยวิธีพิเศษ
5.2 ข้อคิดเห็นจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 บทบาทของมหาวิทยาลัยในเชิงพัฒนา
5.4 ผลการเจรจาหาผู้มาบริหารจัดการศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ “กาญจนาภิเษก”
5.5 หอพักนักศึกษาโดยเอกชน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-02-26

Files

2540_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/220.

Output Formats