รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2539 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 สถานภาพเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 นโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 เพิ่มเติม
4.1.4 ขออนุมัติจ้างเหมาห้างหุ้นส่วน จำกัด สันติก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
4.1.5 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายสายเมนไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง
4.1.6 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม (มีฐานะเทียบเท่า ภาควิชา)
4.1.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)
4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2539)
4.1.9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2539)
4.1.10 เสนอขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.11 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2540
4.1.12 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องขั้นตอนและเกณฑ์ การสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2540
4.1.13 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการและอนุกรรมการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2540
4.1.14 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2540
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2540
4.2.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.4 งบประมาณของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
4.2.5 ข่าวและกิจกราของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 หอพักนักศึกษาหลังหอ 11
5.2 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-01-29

Files

2540_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/219.

Output Formats