รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2540
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อกำหนดวงเงินในการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Phase ที่ 2
3.2 การจ้างบริษัท เอ็น.ซี.ซีฯ บริหารศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ “กาญจนาภิเษก”

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ…
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2540
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสถาบันสมทบและสถาบันร่วม พ.ศ.2540
4.1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2540 เพิ่มเติม
4.1.6 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอาหารของโรงเรียนสาธิต
4.1.7 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2540
4.1.8 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองและโอนเงินบริจาคงบประมาณเงินรายได้ปี 2540
4.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2540)
4.1.10 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.11 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2540
4.2.3 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-03-26

Files

2540_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2540 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/218.

Output Formats