รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2532
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ปริญญากิตติมศักดิ์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ทูลเกล้าฯ ถวายและอนุมัติ ให้บุคคลต่างๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะเกษตรศาสตร์
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.2 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสำนักวิทยบริการ
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยี
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยอุบลราชธานี
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะศึกษาศาสตร์
4. คณะทันตแพทยศาสตร์
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
4.3.2 วัตถุประสงค์และหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
4.3.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
4.3.4 การเวียนหนังสือ ขออนุมัติปริญญา ปริญญาและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 , 5.2 และ 5.3 ได้นำไปพิจารณารวมกับระเบียบวาระที่ 4.1.1, 4.2.1 และ 4.2.4 ตามลำดับแล้ว
5.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 ขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สิน
5.6 กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-12-20

Files

c_10 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/217.

Output Formats