การประชุมสภาปี 2532

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2532

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2531
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม …

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2532
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”
3. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์งดเดินทาง มาเยือนประเทศไทย
2. คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
3. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเบิกฟ้าอีสานครั้งที่…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2532
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม …

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่7
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ก. ผู้เข้าประชุมแทนกรรมการ
ข. รายงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1. สำนักวิทยบริการจัดงาน “วันรักการอ่าน”
2. หัวหน้าเสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะเยี่ยมชมกิจการ มหาวิทยาลัย
3.…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2532
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว
2. พิธีเปิดอาคารเรือนพักญาติฯ รพ.ศรีนครินทร์
3. การสัมมนาแนวทางประชาสัมพันธ์ในสถาบันอุดมศึกษา
4. คณะศึกษาศาสตร์ จัดอภิปรายในวาระครบรอบ 20…

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่10
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2532
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม…
View all 10 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2532