รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะเทคนิคการแพทย์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กายภาพบำบัดใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”
3. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มอบเงินทุนอาหารกลางวันแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมครูประจำการเรื่อง
การพัฒนาสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย : การอ่าน
5. คณะเทคนิคการแพทย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสิ่งส่ง ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์”
6. คณะผู้แทนจีนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Stimulation of Insect Damage on Rice
8. คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับโรคเอดส์
9. คณะพยาบาลศาสตร์จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้าง ประสบการณ์ค้นคว้าทางการพยาบาล”
10. เอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำประเทศไทยเยี่ยมมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
11. เอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย เยี่ยมมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
12. คณะนักวิชาการเกษตรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2532
เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผลการตรวจสอบการไม่ได้เกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา พ.ศ.2532
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ.2532
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้น ปริญญาโท พ.ศ.2532
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่า ตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2532
4.1.5 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวด งบประมาณเงินรายได้
1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. สำนักวิทยบริการ
3. กองกิจการนักศึกษา
4. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาขั้นปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
5.2 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.3 ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำแผนระยะยาว
5.4 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-06-01

Files

c_4 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/205.

Output Formats