รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์งดเดินทาง มาเยือนประเทศไทย
2. คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
3. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเบิกฟ้าอีสานครั้งที่ 2
4. มหาวิทยาลัยถวายปัจจัยก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2532
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ พ.ศ.2533
4.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์
พ.ศ. 2533
4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปาราสิตวิทยา พ.ศ.2533
4.1.4 ชมรมมุสลิมขออนุมัติแต่งกายแบบมุสลิมเพื่อเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงิน รายได้
- กองกิจการนักศึกษา
- คณะแพทยศาสตร์
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ พัฒนา
5.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.3 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2533 ของสำนักวิทยบริการ เพิ่มเติม
1. หมวดค่าตอบแทน
2. หมวดค่าวัสดุ
3. หมวดค่าครุภัณฑ์
5.5 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินรายได้เป็นทุนสำรองในการก่อสร้าง อัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง
5.6 รายงานการตรวจสอบการเงินและบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 นายกสภามหาวิทยาลัยขอพบคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร
และผู้ได้รับเสนอชื่อ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-07-01

Files

c_5 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/206.

Output Formats