รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2531
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และรายงานการประชุมซึ่งที่ประชุมมีมิติให้ประชุมลัย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 หลักสูตรวิชาโทปรัชญาและหลักสูตรวิชาโทศาสนา
3.2 การปรับปรุงระเบียบการสรรหาอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัญฑิต (ต่อเนื่อง)
4.1.2 ขออนุมัติหลักการบัณฑิตในโครงการ พสวท.เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทรโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
4.1.3 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.1.4 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพินธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531
5.2 ร่างระเบียบมหาวทิยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2531
5.3 รายงานผลการตรวจสอบการเงินและการบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2531 และขออนุมัติจัดสรรเงินคงเหลือ
5.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้
(1) คณะวิทยาศาสตร์
(2) สำนักงานอธิการบดี
(3) สำนักวิทยบริการ
5.5 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.6 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.7 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.8 การวางแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้วยคอมพิวเตอร์
5.10 ขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นกรณีพิเศษ
5.11 เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-06-18

Files

c_4 2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/207.

Output Formats