Browse Items (8 total)

  • Tags: 2531

c7_2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2531
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …

c_6 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.…

c_5 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ก. กรรมการที่เข้าประชุมแทน
ข. กิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. …

c_4 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2531
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และรายงานการประชุมซึ่งที่ประชุมมีมิติให้ประชุมลัย
ระเบียบวาระที่ …

c_3 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. การอบรม KKU-IDRC Cassava/Nutrition Endowment Funds ให้ คณะเกษตรศาสตร์
2. เรื่องเกี่ยวกับโครงการอีสานเขียว
3. ข้าราชการดีเด่นของมหาวิทยาลัย
4. ที่ตั้งวิทยาลัยสุนารี …

c_2 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมแทนและขอลาประชุม
2. รายงานกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2531…

c_1 2531.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2530
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2