รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2531
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง)
4.1.2 ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษา
4.1.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้หมวดเงินทุนสำรอง
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.2 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีและรองผู้อำนวยการ
4.2.3 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
(คณะเกษตรศาสตร์)
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
(คณะวิทยาศาสตร์)
(คณะศึกษาศาสตร์)
(คณะแพทยศาสตร์)
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
4.2.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมการฝึกหัดครู
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2531
5.2 นักศึกษาขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหานักศึกษาสอบตกวิชาพื้นฐานเป็นจำนวนมาก
5.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-12-23

Files

c7_2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed December 10, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/216.

Output Formats