รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุมแทนและขอลาประชุม
2. รายงานกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2531
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ....
3.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2531

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ.2531
4.1.2 หลักสูตรวิชาโทสาขาภาษาฝรั่งเศส (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2531 )
4.1.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2531
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนาชนบทของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531
4.1.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2531
4.1.6 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าบริการค้นข้อมูลสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์จาก CD-ROM พ.ศ.2531
4.1.7 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่.....) พ.ศ.2531
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเข้าพักเป็นการชั่วคราวในหอพักสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2531
4.1.9 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2532
4.1.10 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
4.1.11 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ปี 2530
4.1.12 ขออนุมัติขยายวงเงินยืมหมุนเวียนเพื่อทดรองจ่าย
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี และรองผู้อำนวยการ
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-03-26

Files

c_2 2531.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2531 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed April 12, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/196.

Output Formats