รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2532
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ชื่อของคณะกรรมการฯ
2. องค์ประกอบของกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2533
1.งบประมาณเงินรายรับ
2.ประมาณการรายจ่าย
4.1.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดี
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
4.2.2 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์
4.2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงิน รายได้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
4.3.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 – 5.3 ได้นำไปพิจารณาพร้อมกับระเบียบวาระที่ 4.2.1 –
4.2.3 แล้ว
5.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.5 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำแผนระยะยาว

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-03-24

Files

c_2 2532.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2532 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/197.

Output Formats