รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่9

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2535

ณ ห้องประชุมโรงแรมฟลอริดา กรุงเทพมหานคร
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2535
1.2 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2535 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆและเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย
4.1.2 ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงรองอธิการบดี และเลขานุการฝ่าย ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ ให้ตรงตามสายงานที่ ได้รับมอบหมาย
4.1.3 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
4.1.4 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2536 เพิ่มเติม
4.1.5 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองสะสมตั้งจ่ายสมทบในกองทุนพัฒนา และส่งเสริมด้านวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.2 ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-10-17

Files

2535_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/198.

Output Formats