รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2544
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 พฤษภาคม 2544
3.2 รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณะ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( เอกสารเสนอในที่ประชุม)
3.3 การกำหนดเรื่องและขั้นตอนการนำเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ผลการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและคณะทันตแพทยศาสตร์ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.1.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งว่าง
4.1.4 การปรับงบประมาณประจำปี 2544 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
4.1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ. 2544)
4.1.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
4.1.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
4.1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
4.1.10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
4.1.11 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)
4.1.12 เสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2544 เพิ่มเติม 4 เดือน (1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2544)
4.1.13 เสนอแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ประเภทผู้แทนคณบดี)
4.1.14 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2544-05-30

Files

2544_5.pdf
2544_5 (1).pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2544 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/199.

Output Formats