การประชุมสภาปี 2535

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2535

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2535

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอเรื่อง…

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2535
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2535

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่6
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2535
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่7
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่8
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่9
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2535

ณ ห้องประชุมโรงแรมฟลอริดา กรุงเทพมหานคร
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี…

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่10
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม …

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่11
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 11/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …
View all 11 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2535