รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2535

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4 /2535 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2535
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน การให้บริการทางวิชาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2535
อธิการบดีขอยกระเบียบวาระที่ 4.1.3 และ 4.1.4 ไปเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบรวม กับระเบียบวาระที่ 4.2.4
4.1.5 ขออนุมัติรับอาจารย์ทางปรีคลินิกเข้าศึกษาในสาขาวิชา แพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ
ที่ประชุมมีมติให้นำระเบียบวาระที่ 4.1.6 ขออนุมัติรับอาจารย์คณะทันต แพทยศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ มาพิจารณาพร้อมกัน
4.1.7 ขออนุมัติปรับอัตราค่าบริการของสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน คณะ พยาบาลศาสตร์
4.1.8 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน เพิ่มเติม
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
4.2.4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมสิทธิ ประโยชน์ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
1. การสร้างรั้วมหาวิทยาลัยด้านทิศเหนือ
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกบริษัทเอกชนเพื่อ ปรับปรุงผังแม่บทของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาเห็นชอบผังแม่บทที่ปรับปรุงแล้ว
3. กรณีร้านอาหารกาลพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเลือกสรรอธิการบดี
5.2 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.3 ขออนุมัติหลักการใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2535
5.4 ขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผู้สำเร็จการศึกษา
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-06-06

Files

2535_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/179.

Output Formats