รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2535

ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย
......................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ข่าวและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3 / 2535 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2535

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2535
3.2 ขออนุมัติทำสัญญาเช่าสถานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชา ดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง
4.1.2 งบประมาณเงินรายได้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2535
4.1.3 ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.4 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนพนักงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปีที่ 2)
4.1.5 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
1. คณะศึกษาศาสตร์
2. กองอาคารและสถานที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.2 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2535-04-24

Files

2535_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2535 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/178.

Output Formats